print this page

Education

????????? ?????? ?? ?????? ????????? ?? ?????????? ? ???????????? ??????, ???????? ? ?????????

  1. Посещенията на автентични и неавтентични обекти създават специални познавателни изживявания и възможности, различни от тези в класната стая. Едно посещение може също така да повиши „статута“ на даден предмет в очите на учениците, които виждат, че са ги извели от училище и от други предмети, за да направят посещението.

??? ?? ?? ????????? ?????????? ? ???????

Не може да има един единствен "правилен" начин на преподаване на даден предмет, нито идеална методология, която е подходяща за всички учители и ученици. Това, което се предлага тук, са практически насоки и съвети, които биха могли да се окажат полезни на учителите при изграждането на собствени учебни планове, отчитащи образователните потребности на отделните ученици.

???? ?? ?? ????????? ??????????

Целта на преподаването на всеки предмет е да се ангажира интелектуалното любопитство на учениците, за да се вдъхнови критично мислене и личностно израстване. Ето защо е от съществено значение учителите да осмислят причините, обосноваващи изучаването на съответния предмет.

Когато преподавателите внимателно преценяват подбудите за своите уроци по Холокоста, те с по-голяма вероятност ще изберат съдържание, което отговаря на интересите на техните ученици, а това ще осигури по-добро разбиране на сложната история.

????? ?? ??????????? ?? ?????????

Като цяло, преподаването на Холокоста си поставя за цел:

  1. Да повиши знанието за това безпрецедентно унищожение на хора.
  2. Да опази спомена за жертвите и пострадалите.
  3. Да насърчи преподавателите и учениците да размишляват върху моралните и духовни въпроси, породени от събитията по време на Холокоста, и тяхното приложение в днешния свят.

Тези цели могат ясно да се видят в следните дефиниции на Холокоста:

???? ?? ?? ??? ?? ??????????? ?? ??????????

Не постои единствен „правилен“ начин за учење на кој било предмет, ниту пак методологија која е соодветна за сите наставници и ученици. Она што се нуди во овој документ се  насоки и совети кои може да бидат корисни за наставниците во составувањето на нивните сопствени планови за работи, при што ќе ги земат предвид потребите во процесот на учење на секој поединечен ученик. Овие насоки се потпираат врз современите најдобри практики од поголем број институции кои поседуваат експертиза за настава за Холокаустот.

??? ?? ?? ??? ?? ????????????

Во општи црти, учењето за Холокаустот би требало:

  1. Да ги унапреди познавањата за ова уништување без преседан
  2. Да го одржи сеќавањето за оние кои настрадаа во него
  3. Да ги поттикне просветните работници и учениците да размислуваат за моралните и духовните прашања кои произлегуваат од настаните поврзани со Холокаустот и нивното значење во денешниот свет

Овие цели јасно се отсликани и во следните дефиниции за Холокаустот:

????? ?? ?? ??? ?? ????????????

Целта на учењето за секоја тема е да се предизвика интелектуална љубопитност кај учениците во насока на поттикнување критичко размислување и развој на нивната личност. Затоа, од суштинско значење е просветните работници да ги имаат предвид причините и образложенијата за секоја тема која е предмет на обработка.

Кога просветните работници ќе се зафатат со разгледување на причините за  предавањата во врска со Холокаустот, тие најверојатно ќе одберат содржини кои одговараат на интересот на нивните ученици и кои обезбедуваат подобро разбирање на сложената историјата.

Linhas orientadoras para visitas de estudo a locais históricos autênticos e a outros locais relacionados com o Holocausto

1. As visitas a locais históricos autênticos e a outros locais relacionados com o Holocausto (como, por exemplo, museus, memoriais e centros de documentação) proporcionam experiências de aprendizagem especiais e oportunidades diferentes das que se oferecem na sala de aula. Uma visita de estudo pode também destacar a relevância do tema aos olhos dos alunos que constatam a importância da saída da escola para a realização da visita.

Como Ensinar o Holocausto nas Escolas

Não há uma única forma "correta" de ensinar qualquer matéria, nem nenhuma metodologia ideal que seja apropriada a todos os professores e alunos. O que aqui se apresenta são linhas de orientação e recomendações que poderão ser úteis a professores, na preparação dos seus planos de trabalho, tendo em conta as necessidades de aprendizagem de cada aluno.

Pages

Subscribe to Education